Wydawnictwo Agora zaprasza do udziału w KONKURSIE LITERACKIM na stworzenie powieści sensacyjnej!

Napisałeś kryminał, który trzymasz w szufladzie?

A może dopiero jesteś w trakcie tworzenia thrillera?
Jeśli tak, to konkurs Agory skierowany jest właśnie dla Ciebie!
Jesteśmy ciekawi Twojego świata – pełnego grozy, zwrotów akcji, sensacji.
Daj nam go poznać bliżej, bo jest o co walczyć!
 
Konkurs literacki otwarty jest zarówno do debiutantów, jak i pisarzy z doświadczeniem.
 
Warunki uczestnictwa są proste. Na podany adres mailowy prześlij krótki opis fabuły powieści oraz jeden z dwóch wskazanych załączników:
ZAŁĄCZNIK 1: cały tekst książki wraz ze szczegółowym streszczeniem
ZAŁĄCZNIK 2: minimum 2 rozdziały z konspektem całej powieści
 
Nagrodą jest podpisanie umowy wydawniczej na publikację książki + 10 000 zł na dokończenie projektu!
 
Termin nadsyłania prac konkursowych: do 29 lutego 2020 roku na adres mailowy: konkurskryminalny@agora.pl.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 kwietnia 2020 roku.
 
Zapraszamy do uczestnictwa! 🙂

And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain

Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before;

So that now, to still the breting of my heart, I stood repeating,

‘Tis some visitor entering entrance at my chamber door –

Some late visitor entreating entrance at my chamber door; –

This it is, and nothing more,’

‘The Raven’, Edgar Allan Poe

REGULAMIN

KONKURSU WYDAWNICTWA AGORA NA NAJLEPSZĄ POWIEŚĆ SENSACYJNĄ

§1.

1. Organizatorem konkursu literackiego na najlepszą powieść sensacyjną (zwanego dalej „Konkursem”) jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w (00-732) Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym pod numerem 59944, o kapitale zakładowym 46.580.831 złotych, opłaconym w całości, NIP 5260305644 prowadząca Wydawnictwo Agora.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne bez ograniczeń wiekowych, obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem, że osoby które do czasu zakończenia Konkursu nie osiągnęły pełnoletniości winny wraz z Utworem Konkursowym przekazać Organizatorowi oświadczenie przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych o zezwoleniu na udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi w stałym pożyciu, ich zstępni, wstępni i rodzeństwo.

4. Konkurs jest organizowany w okresie od 13 stycznia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. w taki sposób, że w okresie od 13 stycznia 2020 r. godz. 00:01 do 29 lutego 2020 r. godz. 23:59 Uczestnicy przesyłają do Organizatora Utwory Konkursowe, w okresie od 1 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. jury konkursowe ocenia Utwory Konkursowe, do 15 kwietnia 2020 r. Organizator powiadomi laureatów, o których mowa w §5 Regulaminu o przyznanych nagrodach. W dniu 15 kwietnia 2020 r. nagrody zostaną wręczone laureatom, a informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana przez Organizatora do publicznej wiadomości.

5. Celem konkursu jest:

5.1. umożliwienia publikacji Utworu Konkursowego;

5.2. odkrycie młodych talentów;

5.3. popularyzacja twórczości literackiej;

5.4. promocja literatury polskiej.

§2.

1. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane utwory spełniające następujące kryteria:

1.1. powieść lub co najmniej dwa rozdziały powieści sensacyjnej;

1.2. powieści oryginalne, uprzednio nie publikowane i nie nagradzane w jakichkolwiek konkursach;

1.3. stworzone w języku polskim;

1.4. nie będącymi opracowaniami innych utworów w całości lub w jakiejkolwiek części. Utwory mogą zawierać nawiązania do utworów uprzednio publikowanych (takie jak na przykład bohaterowie, rozwinięcia fabuły typu prequel, sequel, spin off), do których prawa autorskie wygasły, tj. których autor zmarł przed ponad 70 laty. W przypadku zawarcia w treści utworu cytatów z innych utworów winy być one należycie oznaczone w treści zgłaszanego utworu;

1.5. niezawierające treści jawnie pochwalających ideologie totalitarne, postawy rasistowskie, ksenofobiczne, dyskryminujące, poniżające lub wykluczające; – zwane dalej „Utworami Konkursowymi”.

2. Do Utworu Konkursowego musi być dołączony krótki (maksymalnie 1000 znaków w tym spacje) opis fabuły Utworu Konkursowego oraz:

2.1. W przypadku, gdy Utworem Konkursowym jest cała powieść – jej szczegółowe streszczenie (maksymalnie 8000 znaków w tym spacje).

2.2. W przypadku, gdy Utworem Konkursowym jest fragment powieści (co najmniej dwa rozdziały) – szczegółowy konspekt całej powieści (maksymalnie 8000 znaków w tym spacje).

§3.

1. Uczestnicy zgłaszają udział Konkursie przesyłając Utwory Konkursowe w pliku .pdf, .doc, .docx., .rtf lub .odt załączonym do wiadomości mailowej kierowanej pod adres konkurskryminalny@agora.pl. Wiadomość e-mail winna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika – autora Utworu Konkursowego, tytuł Utworu Konkursowego, numer telefonu Uczestnika Konkursu oraz adres poczty e-mail do nawiązania kontaktu z uczestnikiem Konkursu, a w przypadkach określonych Regulaminem – także dane określone w §1 ust.3 zdanie pierwsze, ust.3 poniżej, zaś w przypadku utworu współautorskiego – ww. dane wszystkich współautorów.

2. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje zapisanie wiadomości wraz z załącznikiem na serwerze Organizatora.

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa Utwory Konkursowe.

4. Do Konkursu mogą być zgłaszane Utwory Konkursowe stworzone przez dwóch lub większą liczbę współautorów. W przypadku zgłoszenia Utworu Konkursowego współautorskiego Uczestnikami są wszyscy współautorzy, przy czym w wiadomości e-mail, przy której zgłaszany jest Utwór Konkursowy należy wskazać udziały w prawie wspólnym przysługujące poszczególnym współautorom. W przypadku zwycięstwa współautorskiego Utworu Konkursowego Nagroda przypada wszystkim współautorom w proporcji wskazanej przy zgłoszeniu. W braku wskazania udziałów w Utworze przyjmuje się równe udziały poszczególnych współautorów.

§4.

1. Utwory Konkursowe będą oceniane przez jury w składzie:

1.1. Paweł Goźliński;

1.2. Paweł Sajewicz;

1.3. Karolina Macios.

2. Jury konkursowe wybierze najlepsze Utwory Konkursowe kierując się ich wartością artystyczną, oryginalnością fabularną, samodzielnością artystyczną Uczestników oraz pozostałymi kryteriami określonymi wskazanymi w §1 ust.5 Regulaminu.

§5.

1. Nagrodami w Konkursie są:

1.1. dla Uczestnika – autora najlepszego Utworu Konkursowego – nagroda pieniężna w kwocie 10.000 złotych oraz nagroda w postaci zawarcia umowy o wydanie Utworu Konkursowego i opublikowanie Utworu Konkursowego przez Wydawnictwo Agora;

1.2. dla Uczestnika – autora drugiego najlepszego Utworu Konkursowego – nagroda w postaci dyplomu;

1.3. dla Uczestnika – autora trzeciego najlepszego Utworu Konkursowego – nagroda w postaci dyplomu.

2. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu głównej nagrody ex aequo dwóm lub większej liczbie Utworów Konkursowych. W takim przypadku prawo opublikowania Utworu Konkursowego przez Wydawnictwo Agora przysługuje Uczestnikom – autorom wszystkich wyróżnionych ex aequo Utworów Konkursowych, a nagroda pieniężna dzieli się w częściach równych pomiędzy autorów zwycięskich Utworów Konkursowych. Jury zastrzega sobie prawo do decyzji o nieprzyznaniu pierwszej nagrody.

3. Z pieniężnej części nagród Agora potrąci podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Z dniem wypłaty nagrody, o której mowa w ust.1 ppkt. 1.1. powyżej Agora nabywa wyłączną, nieograniczoną terytorialnie i co do nakładu licencję do majątkowych praw autorskich do zwycięskiego Utworu Konkursowego (Utworów Konkursowych w przypadku przyznania I miejsca ex eaquo) na okres do 31 grudnia 2024 r. na polach eksploatacji:

4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie w nieograniczonej liczbie egzemplarzy – także w połączeniu z innymi utworami, wszystkimi technikami pozwalającymi na wydanie w formie książkowej, w nieograniczonej liczbie wydań, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, informatyczną, cyfrową oraz wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy książki;

4.2. utrwalanie i zwielokrotnianie w nieograniczonej liczbie egzemplarzy techniką cyfrową, informatyczną, magnetyczną oraz każdą inną pozwalającą na rozpowszechnianie w sposób umożliwiający utrwalenie treści w formie plików cyfrowych lub elektronicznych, wytworzenie nieograniczonej liczby takich plików oraz transmisję tych plików na urządzenia elektroniczne przeznaczone do m.in. do odczytu treści utrwalonych na takich plikach;

4.3. trwałe i czasowe wprowadzanie do pamięci komputera;

4.4. transmisja plików cyfrowych oraz innych plików z utrwaleniem Książki, za pośrednictwem Internetu, sieci komunikacyjnych, informatycznych, teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych, w sposób umożliwiający ich przesłanie/pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie (wyświetlanie/odczyt) na wszelkiego rodzaju urządzeniach przeznaczonych do odczytu treści z plików elektronicznych lub cyfrowych (jak w szczególności e-booki), także w modelach przedpłaconych i subskrypcyjnych; wygaśnięcie licencji nie wyłącza prawa klientów którzy, w okresie obowiązywania licencji nabyli pliki z utrwaleniem tekstu do ich nieograniczonej liczby pobrań – bez ograniczeń czasowych; w powyższym zakresie Agora oraz inne podmioty prowadzące dystrybucję plików cyfrowych na mocy umowy z Agorą będzie uprawniona do utrwalania i utrzymywania tych plików oraz ich transmisji na urządzenia elektroniczne przeznaczone do użytku osobistego – bez ograniczeń czasowych;

4.5. rozpowszechnianie wybranych fragmentów, w każdy wybrany przez sposób (m.in. w prasie, w Internecie oraz w sposób określony w podpunkcie 4.4. w celu reklamy i promocji wydania i dystrybucji Książki.

5. Przystępując do Konkursu uczestnicy zobowiązują się, w przypadku zdobycia nagród określonych w ust.1 powyżej, zawrzeć z Agorą umowę licencyjną, która poza potwierdzeniem udzielenia licencji określonej w ust.4 będzie przyznawać nieograniczone w czasie, wyłączne prawo do korzystania i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z praw zależnych do Utworu Konkursowego w zakresie opracowania wydań obcojęzycznych Utworu Konkursowego, opracowania Utworu Konkursowego do postaci scenariusza filmowego, ekranizacji i rozpowszechniania tak powstałego utworu audiowizualnego. W przypadku zgłoszenia do konkursu Utworu nieukończonego (co najmniej dwa rozdziały, o jakich mowa w§2 pkt. 2)) umowa będzie zawierała ponadto zobowiązanie do przekazania Organizatorowi ukończonego Utworu w terminie ustalonym przez Organizatora po przeanalizowaniu Utworu Konkursowego.

6. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Agory S.A. lub w innym miejscu na ternie m. st. Warszawy w dniu 15 kwietnia 2020 r. o godzinie wskazanej przez Organizatora. Agora nie zwraca kosztów przejazdu do m. st. Warszawy ani zakwaterowania na terenie Warszawy w związku z udziałem w uroczystości wręczenia nagrody.

7. O przyznaniu nagrody Agora zawiadamia za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonicznie. Bark odpowiedzi na e-mail w terminie 72 godzin oraz brak możliwości nawiązania połączenia telefonicznego pod wskazanym numerem abonenckim pomimo trzykrotnej próby

podejmowanej w okresie 72 godzin uprawnia Organizatora do pozbawienia prawa do nagrody i wyboru innego laureata. W korespondencji zwrotnej lub podczas rozmowy telefonicznej Uczestnik – autor zwycięskiego Utworu Konkursowego podaje dane osobowe niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej zawierającej co najmniej postanowienia określone w ust.4 i ust.5.

8. Po ustaleniu (podczas spotkania lub za pośrednictwem urządzeń służących komunikacji na odległość) harmonogramu prac nad ostateczną wersją Utworu Konkursowego przeznaczonego do publikacji Organizator prześle za pośrednictwem poczty kurierskiej jednostronnie podpisaną umowę licencyjną w dwóch egzemplarzach, a zwycięski Uczestnik niezwłocznie odeśle za pośrednictwem kuriera doręczającego, na koszt Organizatora, jeden podpisany przez siebie egzemplarz umowy. Odmowa zawarcia umowy uprawnia Organizatora do pozbawienia prawa do nagrody i wyłonienia nowego laureata.

§6.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”).

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach zapewniania Uczestnikowi rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo:

4.1. dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

4.2. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane poprzez podanie do publicznej wiadomości w mediach Organizatora, a także w celu przygotowania i zawarcia

umowy, o jakiej mowa w §5 ust.5 powyżej oraz rozliczenia należności podaniowych od wygranej. W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane celem wywiązania się przez Organizatora z warunków przyrzeczenia publicznego, obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6ust.1 lit. c) oraz lit f) RODO.

§7.

1. Uczestnicy Konkursu mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników składać reklamacje dotyczącej jego przebiegu i rozstrzygnięcia. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Organizatora, nadana pocztą pod adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres wskazany w §3.

2. W terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji Organizator zajmie stanowisko w sprawie na piśmie i przekaże je Uczestnikowi wskazując ewentualne decyzje podjęte w związku z uznaniem (w całości, bądź w części) reklamacji za zasadną lub motywując odmowę uznania reklamacji.