Regulamin

Szanowni Państwo,
Od dnia 1 kwietnia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w Regulaminie serwisu internetowego wydawnictwoagora.pl.
Zmiany Regulaminu wiążą się z utworzeniem odrębnej spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o., która od 1 kwietnia 2024 r. będzie podmiotem prowadzącym serwis wydawnictwoagora.pl, i stanie się administratorem danych osobowych użytkowników.

Co się zmienia?
Zmiany w Regulaminie obejmują w szczególności:
1) wskazanie danych nowego podmiotu świadczącego usługi w ramach serwisu internetowego wydawnictwoagora.pl,
2) zmiany doprecyzowujące postanowienia Regulaminu oraz zmiany redakcyjne tekstu Regulaminu.

Regulamin serwisu wydawnictwoagora.pl

obowiązujący od 1 kwietnia 2024 roku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „wydawnictwoagora.pl”.
2. Właścicielem serwisu wydawnictwoagora.pl jest Agora Książka i Muzyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie.
4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Na żądanie Użytkownika wysłane na adres: wydawnictwo@agora.pl, Regulamin może również zostać przesłany nieodpłatnie pocztą elektroniczną w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
5. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu.
II. DEFINICJE
1. Agora Książka i Muzyka lub AKiM – Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0001053301, NIP: 5214032891 – właściciel Serwisu i Usługodawca.
2. Regulamin – niniejszy regulamin.
3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwoagora.pl.
4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
5. Usługobiorca – Użytkownik, który korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
6. Usługodawca – Agora Książka i Muzyka.
7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
III. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W SERWISIE
1. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu:
a) usługa dostępu do Serwisu, w ramach której Usługobiorca może przeglądać treści dostępne na stronie Serwisu;
b) usługa komunikacji internetowej z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy, w ramach której Usługobiorca może zadać pytanie lub przekazać informacje Usługodawcy.
2. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu).
3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
4. Umowa o świadczenie usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wykonania przez Użytkownika wszystkich poniższych czynności:
a) wejście w ogólny formularz kontaktowy przez przycisk „Kontakt” dostępny w menu oraz w stopce Serwisu lub w formularz rozbudowany dedykowany dla recenzentów, autorów, tłumaczy przez wejście w zakładkę „Współpraca”,
b) podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika,
c) wypełnienie formularza kontaktowego treścią, jaką Użytkownik chce skierować do Usługodawcy,
d) kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.
5. Umowa o świadczenie usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą zostaje rozwiązana z chwilą udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wiadomość wysłaną przez Użytkownika przez formularz kontaktowy.
6. Usługobiorca może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług elektronicznych opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
7. Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach korzystania z usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą prawdziwych i prawidłowych danych, niezbędnych do realizacji Usługi elektronicznej.
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) urządzenie podłączone do Internetu z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5,
b) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz javascript.
2. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane ani pobierane jakiekolwiek opłaty.
3. Użytkownik nie ma możliwości zamieszczania jakichkolwiek treści w Serwisie.
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim.
5. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, w szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.
6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez:
a) przesłanie wiadomości e-mail na adres: wydawnictwo@agora.pl, lub
b) przesłanie korespondencji w formie tradycyjnej pod adres:
AGORA KSIĄŻKA i MUZYKA Sp. z o.o.
ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa
z dopiskiem: Reklamacja – serwis wydawnictwoagora.pl
7. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem Usług elektronicznych, rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Agorą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2024.
2. Agora Książka i Muzyka (AKiM) jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na AKiM obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na AKiM obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
c) zmiana lub wprowadzenie interpretacji prawa na podstawie prawomocnych wyroków sądów powszechnych w Polsce, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie jakim ww. orzecznictwo wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Usługodawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
d) wprowadzenie przez AKIM nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu czy usunięcie funkcjonalności – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności, ich modyfikacji lub usunięcia;
e) zmiany organizacyjne w grupie kapitałowej Agora S.A. skutkujące zmianą spółki w obrębie jednostek powiązanych Agora S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., która prowadzi Serwis lub jakąkolwiek jego część;
f) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
g) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, Usług elektronicznych oraz Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa.
Zmiany w Regulaminie na podstawie niniejszego punktu zostaną dokonane jedynie w związku z zaistniałą przyczyną, która stanowiła podstawę do zmiany oraz w zakresie niezbędnym do wprowadzenia danej zmiany.
3. AKIM poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
b) przyczyny i uzasadnienia wprowadzenia danej zmiany Regulaminu,
c) daty wejścia w życie zmiany Regulaminu,
d) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie Usług elektronicznych zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
7. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem a Agorą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Agory.

 

Regulamin serwisu wydawnictwoagora.pl
obowiązujący od dnia 15.09.2022 do dnia 31.03.2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „wydawnictwoagora.pl”.
 2. Właścicielem serwisu wydawnictwoagora.pl jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu.

II. DEFINICJE

 1. Agora – Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 59944, NIP: 526-030-56-44 – właściciel Serwisu i Usługodawca.
 2. Newsletter – Usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim Usługobiorcom automatyczne i cykliczne otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierających aktualne informacje o produktach lub usługach prezentowanych w Serwisie, a także o wydarzeniach związanych z promocją tych produktów lub usług (w tym informacje handlowe).
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwoagora.pl.
 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
 6. Usługobiorca – Użytkownik, który korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Usługodawca – Agora.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W SERWISIE

 1. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu:
  a) usługa dostępu do Serwisu, w ramach której Usługobiorca może przeglądać treści dostępne na stronie Serwisu;
  b) usługa Newslettera, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do automatycznego i cyklicznego przesyłania Usługobiorcy wiadomości e-mail, zawierającej aktualne informacje o produktach lub usługach prezentowanych w Serwisie a także o wydarzeniach związanych z promocją tych produktów lub usług (w tym informacje handlowe);
  c) usługa komunikacji internetowej z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy, w ramach której Usługobiorca może zadać pytanie lub przekazać informacje Usługodawcy.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu).
 3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą podania adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika w oknie zapisu na Newslettera oraz kliknięciu przycisku „Zapisz się”. Okno zapisu na Newslettera wyświetla się jako pop-up przy wejściu na stronę Serwisu, na stronie głównej Serwisu nad stopką, oraz po kliknięciu w link dostępny w stopce Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się z Newslettera przez Użytkownika. Użytkownik może wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w link podany w każdym Newsletterze dostarczanym w ramach świadczenia tej usługi.
 6. Umowa o świadczenie usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wykonania przez Użytkownika wszystkich poniższych czynności:
  a) wejście w ogólny formularz kontaktowy przez przycisk „Kontakt” dostępny w menu oraz w stopce Serwisu lub w formularz rozbudowany dedykowany dla recenzentów, autorów, tłumaczy przez wejście w zakładkę „Współpraca”,
  b) podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika,
  c) wypełnienie formularza kontaktowego treścią, jaką Użytkownik chce skierować do Usługodawcy,
  d) kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.
 7. Umowa o świadczenie usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą zostaje rozwiązana z chwilą udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wiadomość wysłaną przez Użytkownika przez formularz kontaktowy.
 8. Usługobiorca może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług elektronicznych opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach zapisu na Newslettera oraz w ramach korzystania z usługi komunikacji internetowej z Usługodawcą prawdziwych i prawidłowych danych, niezbędnych do realizacji Usługi elektronicznej.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) urządzenie podłączone do Internetu z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5,
  b) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz javascript.
 2. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane ani pobierane jakiekolwiek opłaty.
 3. Użytkownik nie ma możliwości zamieszczania jakichkolwiek treści w Serwisie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim.
 5. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, w szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.
 6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez:
  a) przesłanie wiadomości e-mail na adres: wydawnictwo@agora.pl, lub
  b) przesłanie korespondencji w formie tradycyjnej pod adres:
  AGORA S.A.
  ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa
  z dopiskiem: Reklamacja – serwis wydawnictwoagora.pl
 7. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem Usług elektronicznych, rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Agorą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.09.2022.
 2. Agora jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Agorę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności
  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Agorę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  c) wprowadzenie przez Agorę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
  d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego Użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego Użytkownika;
  e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
  f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, Usług elektronicznych oraz Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa;
 3. Agora informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie o:
  a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
  b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,
  c) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie Usług elektronicznych zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
 7. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem a Agorą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Agory.