Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Od dnia 1 kwietnia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w Polityce Prywatności serwisu internetowego wydawnictwoagora.pl.
Zmiany Regulaminu wiążą się z utworzeniem odrębnej spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o., która od 1 kwietnia 2024 r. będzie podmiotem prowadzącym serwis wydawnictwoagora.pl, i stanie się administratorem danych osobowych użytkowników.

Co się zmienia?
Zmiany w Polityce Prywatności obejmują w szczególności:
1) wskazanie danych nowego podmiotu, będącego administratorem danych osobowych użytkowników serwisu wydawnictwoagora.pl,
2) zmiany doprecyzowujące postanowienia Polityki Prywatności oraz zmiany redakcyjne tekstu Polityki Prywatności.

Polityka prywatności

serwisu internetowego wydawnictwoagora.pl
obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2024 roku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu o nazwie „wydawnictwoagora.pl”.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu wydawnictwoagora.pl jest Agora Książka i Muzyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, poprzez e-mail: iod_wydawnictwo@agora.pl lub pisemnie na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
4. Polityka Prywatności jest dostępna nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Na żądanie Użytkownika wysłane na adres: wydawnictwo@agora.pl, Polityka Prywatności może również zostać przesłana nieodpłatnie pocztą elektroniczną w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
II. DEFINICJE
1. Administrator – Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001053301, NIP: 5214032891.
2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
3. Newsletter – osobom, które poprzez podanie adresu e-mail wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator będzie wysyłał drogą mailową informacje handlowe o promocjach, nowościach, przedsprzedażach i wydarzeniach związanych z Wydawnictwem Agora, a także treści marketingowe dotyczące innych usług Administratora oraz następujących spółek z grupy kapitałowej: Agora S.A., Wyborcza sp. z o.o., Gazeta.pl sp. z o.o., Helios S.A., Grupa Radiowa Agory sp. z o.o., Eurozet sp. z o.o., Eurozet Radio sp. z o.o, w szczególności związanych z wydarzeniami kulturalnymi.
4. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności.
5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.wydawnictwoagora.pl.
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
8. Zaufani Partnerzy – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe oraz analityczne i statystyczne; lista tych podmiotów znajduje się w pkt. VI.4. Polityki Prywatności.
III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE
1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług elektronicznych oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (usługi dostępu do Serwisu, usługi usługa komunikacji internetowej z usługodawcą poprzez formularz kontaktowy) – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu informatycznego, za pośrednictwem którego świadczone są usługi;
c) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”;
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;
e) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów:
– w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), polegający na zapisaniu się przez Użytkownika na Newsletter,; takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci Newslettera; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”;
– w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą MMS/SMS lub telefonicznie, w niektórych przypadkach za pośrednictwem poczty tradycyjnej (tzw. marketing bezpośredni) – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”.
4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Wydawnictwa Agora prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
IV. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.
2. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies, funkcjonalne i analityczne pliki cookies oraz reklamowe pliki cookies.
3. Niezbędne pliki cookies są stosowane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
5. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
6. Analityczne pliki cookies są stosowane w celu pozyskania informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie; umożliwiają ustalenie, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz jak Użytkownicy poruszają się po stronie, poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Informacje zbierane przez te pliki cookies są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
7. Reklamowe pliki cookies stosowane są w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
8. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VI. „Uprawnienia Użytkownika”.
V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
2. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są:
a) przez okres świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Serwisu;
b) do czasu wycofania wyrażonej zgody w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 lit. a) RODO);
c) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit.f) RODO).
3. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług oraz podmiotom takim jak: banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy, a także podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
2. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Zgoda ta może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. Zaufanym Partnerem Administratora jest: Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 676 244 77 54).
VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści Danych osobowych,
b) prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych;
c) prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego Danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) prawo wniesienia sprzeciwu jeżeli jego Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie:
a) kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod_wydawnictwo@agora.pl;
b) kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
c) klikając w link „Zgody” dostępny w stopce Serwisu i zmieniając odpowiednie ustawienia w tym zakresie – odnośnie plików cookies funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych.
3. Dokonanie zapisu na Newsletter wymaga podania Danych osobowych w postaci adresu e-mail Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania takich Danych osobowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem wysyłki Newslettera.
4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w link podany w każdym Newsletterze.
5. Wysłanie formularza kontaktowego (tj. skorzystanie z usługi komunikacji internetowej z usługodawcą) wymaga podania Danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania takich Danych osobowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji usługi.
VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, żeby przetwarzane przez niego Dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚĆI
1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 01.04.2024 r.

 

Polityka prywatności

serwisu internetowego wydawnictwoagora.pl

obowiązująca od dnia 15.09.2022 do dnia 31.03.2024.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu o nazwie „wydawnictwoagora.pl”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu wydawnictwoagora.pl jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, poprzez e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
 4. Polityka Prywatności jest dostępna nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
II. DEFINICJE
 1. Administrator – Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 59944, NIP: 526-030-56-44.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 3. Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim usługobiorcom automatyczne i cykliczne otrzymywanie od usługodawcy wiadomości e-mail zawierających aktualne informacje o produktach lub usługach prezentowanych w Serwisie, a także o wydarzeniach związanych z promocją tych produktów lub usług (w tym informacje handlowe).
 4. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.wydawnictwoagora.pl.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
 8. Zaufani Partnerzy – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe oraz analityczne i statystyczne; lista tych podmiotów znajduje się w pkt. VI.4. Polityki Prywatności.
III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE
 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług elektronicznych oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
 3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:  a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (usługi dostępu do Serwisu, usługi Newslettera, usługi usługa komunikacji internetowej z usługodawcą poprzez formularz kontaktowy) – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);  b) w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu informatycznego, za pośrednictwem którego świadczone są usługi;
    c) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”;
    d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;
    e) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów:
  – w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”;
  – w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą MMS/SMS lub telefonicznie, w niektórych przypadkach za pośrednictwem poczty tradycyjnej (tzw. marketing bezpośredni) – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VII. „Uprawnienia Użytkownika”.
 4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Wydawnictwa Agora prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
IV. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.
 2. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies, funkcjonalne i analityczne pliki cookies oraz reklamowe pliki cookies.
 3.  Niezbędne pliki cookies są stosowane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 5. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 6. Analityczne pliki cookies są stosowane w celu pozyskania informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie; umożliwiają ustalenie, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz jak Użytkownicy poruszają się po stronie, poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Informacje zbierane przez te pliki cookies są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 7. Reklamowe pliki cookies stosowane są w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO); takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę; Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; sposoby wycofania zgody określone są w Rozdziale VI. „Uprawnienia Użytkownika”.
V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są:
  a) przez okres świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Serwisu;
  b) do czasu wycofania wyrażonej zgody w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 lit. a) RODO);
  c) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit.f) RODO).
 3. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług oraz podmiotom takim jak: banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy, a także podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 2. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Zgoda ta może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Zaufanym Partnerem Administratora jest: Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 676 244 77 54).
VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści Danych osobowych,
  b) prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych;
  c) prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego Danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  d) prawo wniesienia sprzeciwu jeżeli jego Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie:
  a) kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@agora.pl;
  b) kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
  c) klikając w link „Zgody” dostępny w stopce Serwisu i zmieniając odpowiednie ustawienia w tym zakresie – odnośnie plików cookies funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych;
  d) klikając w link podany w każdym Newsletterze dostarczanym w ramach świadczenia tej usługi – odnośnie treści marketingowych kierowanych do Użytkownika w ramach Newslettera.
 3. Dokonanie zapisu na Newsletter (tj. skorzystanie z usługi Newslettera) wymaga podania Danych osobowych w postaci adresu e-mail Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania takich Danych osobowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji usługi.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w link podany w każdym Newsletterze dostarczanym w ramach świadczenia tej usługi.
 5. Wysłanie formularza kontaktowego (tj. skorzystanie z usługi komunikacji internetowej z usługodawcą) wymaga podania Danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania takich Danych osobowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji usługi.
VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, żeby przetwarzane przez niego Dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚĆI
 1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 15.09.2022