REGULAMIN KONKURSU „Zabawy w Boga”

 

 1. Organizatorem konkursu pt. „Zabawy w Boga” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na profilu Wydawnictwo Agora (dalej jako „Profil”) – https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA
 2. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie wydawnictwoagora.pl
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na Profil komentarza do posta o Konkursie na temat: „Jaki macie stosunek do sztucznej inteligencji? Widzicie ją jako szansę czy zagrożenie dla ludzkości?” (dalej jako „Praca konkursowa”). Pracę konkursową w formie komentarza do posta należy wysyłać w takim czasie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od 22 listopada 2020 do 26 listopada 2020, do godz. 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną Pracę konkursową. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną Pracę konkursową lub edytuje Pracę konkursową po jej pierwszym opublikowaniu, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Praca konkursowa przesłana jako pierwsza i/lub nie uwzględniająca edycji.
 5. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Wydawnictwa Agora wybierze 3 (trzy) Prace konkursowe, które uzna za najciekawsze, kierując się walorami literackimi przekazanych tekstów (dalej ,,Laureat”).
 6. Nagrodami w konkursie są 3 (trzy) egzemplarze (po jednym dla każdego Laureata) książki Magdy Gacyk „Zabawy w Boga” o wartości, która jest podana na okładce wybranej książki. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu po zakończeniu Konkursu, w Komentarzu pod postem konkursowym, nie później niż dnia 1 grudnia 2020 r.
 8. Laureaci maksymalnie dwa dni (do dnia 3 grudnia do godz. 23.59) po publikacji wyników Konkursu, powinni wysłać do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA : – imię i nazwisko oraz dane do przesyłki wraz z numerem telefonu. W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
 1. Potwierdzenie otrzymania nagrody Laureat otrzyma w następstwie nawiązania kontaktu w wiadomości prywatnej na Profilu.
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 12 poniżej.
 3. Z dniem przesłania komentarza do posta, o jakim mowa w punkcie 5 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej odpowiedzi) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać poczta elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem „Konkurs Zabawy w Boga”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 10. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
 11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 listopada 2020 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.

 

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK