REGULAMIN KONKURSU „Za duży na bajki”

REGULAMIN KONKURSU „Za duży na bajki”
1. Organizatorem konkursu pn. „Za duży na bajki” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook.
2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora dla dzieci, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/agoradladzieci/ (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wydawnictwoagora.pl/regulamin-konkursu-za-duzy-na-bajki/ .
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie w wieku od 7 do 13 lat, których przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być wstępni i zstępni pracowników Organizatora – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesyłanie na adres Organizatora pracy plastycznej – projektu okładki do książki „Za duży na bajki” Agnieszki Dąbrowskiej”, w formacie A4 (poziom) (dalej jako „Praca konkursowa”). Pracę konkursową należy:
a) przesłać w formie skanu/zdjęcia mailem na adres: malgorzata.galysz@agora.pl
b) zaś oryginał – wysyłać listem poleconym w terminie od 03.06.2022 r. do 17.06.2022 r. na adres: Wydawnictwo Agora dla dzieci, Małgorzata Gałysz-Wróbel, AGORA SA, ul. Czerska 8/10, Warszawa (decyduje data stempla pocztowego). Do oryginału Pracy konkursowej należy dołączyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Nadesłanie pracy bez wymaganej zgody powoduje niedopuszczenie pracy do udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
5. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną Pracę Konkursową. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną Pracę Konkursową, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Praca przesłana jako pierwsza.
6. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Wydawnictwa Agora oraz Autorki i Ilustratorki książki „Za duży na bajki” wybierze 3 Prace konkursowe, które uzna za najciekawsze, kierując się walorami plastycznymi, estetycznymi i pomysłowością nadesłanych prac (dalej ,,Laureat”). Każda praca będzie oceniana pod katem spełnienia następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, zbieżność z tematyką oraz atrakcyjność dla odbiorcy.
7. Nagrodami w Konkursie są pakiety książek składające się z:
Książki pt. „Za duży na bajki” Agnieszki Dąbrowskiej z ilustracjami Marty Krzywickiej
z unikatową obwolutą przygotowaną wg nagrodzonego projektu Laureata, książki pt. „Księga Ludensona” Zofii Staneckiej z ilustracjami Marianny Oklejak oraz „Tarapaty 2” Katarzyny Rygiel i Marty Karwowskiej.
Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu, nie później niż do dnia 30.06.2022 r.
9. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Laureata w terminie pełnych 3 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyła do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, na który nagroda ma zostać wysłana. W przypadku niewysłania wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 6 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
10. Nagrody w postaci książek wysłane zostaną przez Organizatora na adres korespondencyjny wskazany przez danego Laureata w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 9 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 8 lipca 2022 r.
11. Poprzez przystąpienie do Konkursu, przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Uczestnik oświadcza, że Uczestnik jest wyłącznym autorem pracy konkursowej i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do Pracy konkursowej. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Uczestnika jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 12 poniżej.
12. Z dniem przesłania Pracy Konkursowej, o jakiej mowa w punkcie 4 Regulaminu, przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Uczestnika zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową poprzez jej publikowanie w serwisach internetowych Organizatora oraz administrowanych przez niego profilach w mediach społecznościowych w dowolnym czasie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie w serwisach internetowych Organizatora (w tym serwisach na portalach społecznościowych) imienia i nazwiska Uczestnika (licencja).
13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Konkurs Za duży na bajki”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
14. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, a kiedy ma to zastosowanie – także przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
15. Dane osobowe Uczestników Konkursu, a kiedy ma to zastosowanie – także przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu będą przetwarzane:
a. w celu przeprowadzenia Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („Rozporządzenie” lub ,,RODO”);
b. w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
c. w celu rozpatrzenia reklamacji, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
Powyższa informacja nie dotyczy zasad przetwarzania danych przez administratora serwisu Facebook. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest niezależnym od Organizatora administratorem danych osobowych, określającym samodzielnie cele i podstawy prawne ich przetwarzania.
16. Dane osobowe Uczestników Konkursu, a kiedy ma to zastosowanie – także przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. jury, podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom służącym usługi pocztowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
17. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
18. Przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu Uczestnika Konkursu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
19. Przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu Uczestnika Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
20. Podanie danych osobowych przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wzięcia udziału w Konkursie oraz wydanie nagrody.
21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2022 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.
22. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do REGULAMINU KONKURSU „Za duży na bajki”