REGULAMIN KONKURSU „Wygraj box z Dyrektorem generalnym K. N Haner”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj box z Dyrektorem generalnym K. N Haner”

1. Organizatorem konkursu pt. „Wygraj box z Dyrektorem generalnym K. N Haner” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Instagram na profilu Wydawnictwo Ale!, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/wydawnictwoale/ (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://wydawnictwoagora.pl/regulamin/regulamin-konkursu-wygraj-box-z-dyrektorem-generalnym-k-n-haner/

3. Uczestnikami Konkursu mogą być bookstagramerki i bookstagramerzy, prowadzący konto na Instagramie z recenzjami książek. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, których przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie przez uczestnika filmiku (tzw. Rolki) lub posta na Instagramie, którego tematyka będzie związana z ukazaniem miłości do romansów (dalej jako „Praca konkursowa” ). Pracę konkursową w formie filmiku lub posta opublikowanego publicznie na portalu Instagram należy opublikować w takim terminie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od dnia 16.02.2023 r. do dnia 21.02.2023 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jeden Filmik lub Post. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jeden Filmik lub edytuje Filmik po jego pierwszym opublikowaniu, za przyjęty do Konkursu uważany będzie jedynie Filmik przesłany jako pierwszy i/lub nieuwzględniający edycji.

5. Zadanie konkursowe polega łącznie na:

a) stworzeniu Filmiku (“Rolki”) lub Posta ukazującego w kreatywny sposób miłość do romansów.

b) oznaczenie wpisu/wpisów @wydawnictwoale oraz hashtagami #miloscdoromansów #wydawnictwoale #konkursmiloscdoromansow

6. Zadanie konkursowe należy wykonać do 21 lutego 2023 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może wykonać jeden wpis.

7. Spośród wpisów konkursowych jury w składzie: przedstawiciel lub przedstawiciele Organizatora wybierze trzy wpisy konkursowe, które uzna za najbardziej kreatywne.

8. Nagrodą w konkursie jest: powieść “Dyrektor generalny” K.N. Haner z autografem autorki oraz box, w którego skład wchodzi: kubek, herbata, zaparzacz, zakładka do książek.

Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora nie później niż do dnia 23 lutego 2023 r.

10. Laureaci w terminie pełnych 3 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyłają do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora informację zawierającą potwierdzenie przyjęcia nagrody.

W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury konkursowe w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 7 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.

11. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora na adres korespondencyjny wskazany przez danego Laureata w wiadomości prywatnej na profilu Instagram Organizatora, w terminie nie później niż do dnia 27 lutego 2023 r.

12. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 15 poniżej.

14. Z dniem zamieszczenia wpisu konkursowego (lub wpisów konkursowych), o jakim/jakich mowa w punkcie 5 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się pracą konkursową poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwoale@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Wygraj box z Dyrektorem generalnym K. N Haner”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.

16. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).

18. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

19. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

21. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

22. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.

23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 lutego 2023 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.