Regulamin konkursu “Spinalonga – miejsce z historią”

Regulamin konkursu Spinalonga – miejsce z historią”

 

 1. Organizatorem konkursu pt. „Spinalonga – miejsce z historią” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród w Konkursie jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na profilu Wydawnictwo Agora (dalej jako „Profil”) – https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA
 3. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie wydawnictwoagora.pl.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na Profil komentarza do posta o Konkursie na temat: „Za co najbardziej lubisz reportaże?” (dalej jako „Praca konkursowa”). Pracę konkursową w formie komentarza do posta należy wysyłać w takim czasie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od 16 lipca 2021 od godz. 9:30 do 19 lipca 2021, do godz. 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną Pracę konkursową. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną Pracę konkursową lub edytuje Pracę konkursową po jej pierwszym opublikowaniu, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Praca konkursowa przesłana jako pierwsza i/lub nieuwzględniająca edycji.
 6. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Wydawnictwa Agora wybierze 5 (pięć) Prac konkursowych, które uzna za najciekawsze, kierując się walorami literackimi przekazanych tekstów (dalej ,,Laureat”).
 7. Nagrodami w konkursie jest 5 (pięć) egzemplarzy (po jednym dla każdego Laureata) książki Małgorzaty Gołoty “ Wyspa trędowatych” z autografem. Wartość każdej z nagród wynosi 39,99 zł. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu po zakończeniu Konkursu, w Komentarzu pod postem konkursowym, nie później niż dnia 21 lipca 2021 roku.
 9. Laureaci maksymalnie w terminie dwóch dni (tj. do dnia 23 lipca do godz. 23.59) po publikacji wyników Konkursu powinni wysłać do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA : – imię i nazwisko oraz dane do przesyłki wraz z numerem telefonu. W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
 10. Potwierdzenie otrzymania nagrody Laureat otrzyma w następstwie nawiązania kontaktu w wiadomości prywatnej na Profilu.
 11. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, nie narusza żadnych praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 12 poniżej.
 12. Z dniem przesłania komentarza do posta, o jakim mowa w punkcie 5. Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej odpowiedzi) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną w terminie 7 dni po zakończeniu Konkursu na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem „Konkurs Spinalonga”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
 15. Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagró Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 16. Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postówwraz ze swoim profilem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć post. Nadto post może zostać usunięty w każdym momencie przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu – w takim przypadku post wraz z oznaczeniem identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez Organizatora Konkursu.
 17. Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.
 18. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 19. Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 20. Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.
 21. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do wydania nagrody.
 22. Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek – wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

 

RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

 

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK.