REGULAMIN KONKURSU „Radość czytania”

REGULAMIN KONKURSU „Radość czytania”

1. Organizatorem konkursu pt. „Radość czytania” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Wydawnictwa Agora dla dzieci w serwisie społecznościowym Instagram:  https://www.instagram.com/agoradladzieci/ 

3. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie www.wydawnictwoagora.pl, a link do regulaminu udostępniony na profilu na portalu społecznościowym: https://www.instagram.com/agoradladzieci/ (zwanym dalej Profilem).

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „Która książka dla dzieci Wydawnictwa Agora dała Ci najwięcej przyjemności?” (zwanej dalej jako „Praca konkursowa” lub „Odpowiedź”). 

poprzez:

a) opublikowanie na swoim profilu na Instagramie postu z uzasadnieniem odpowiedzi, o objętości min. 500 znaków.  Odpowiedź powinna zawierać tytuł książki oraz nazwisko autora, oznaczenie (otagowanie) profilu @agoradladzieci oraz wstawienie hashtagów #wydawnictwoagoradladzieci #radośćczytania.

b) opublikowanie zdjęcia ulubionej książki dla dzieci wydanej przez Wydawnictwo Agora lub Wydawnictwo Agora dla dzieci, z oznaczeniem (otagowaniem) profilu @agoradladzieci.

Pracę konkursową należy opublikować w takim czasie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od 1 czerwca do 8 czerwca do godz. 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może opublikować tylko jedną Odpowiedź. Jeśli ten sam Uczestnik opublikuje więcej niż jedną Odpowiedź lub edytuje Odpowiedź po jej pierwszym opublikowaniu, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Odpowiedź przesłana jako pierwsza i/lub nie uwzględniająca edycji.

6. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Wydawnictwa Agora wybierze 3 (trzy) Odpowiedzi, które uzna za najciekawsze i najbardziej atrakcyjne wizualnie, kierując się walorami literackimi i estetycznymi opublikowanych jako Odpowiedź tekstów i zdjęć (dalej ,,Laureat”).

7. Nagrodami w konkursie są 3 (trzy) zestawy książek, w skład których wchodzą egzemplarze książki „Ptaki i ich pióra” Britty Tackentrup, „Wielkie pytania małych ludzi” Wojciecha Mikołuszki o wartości, która jest podana na okładce wybranej książki. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu po zakończeniu Konkursu, jako osobny post, nie później niż dnia 9 czerwca 2021 r.

9. Laureaci maksymalnie dzień (do dnia 10 czerwca do godz. 23.59) po publikacji wyników Konkursu, powinni wysłać do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu:

– imię i nazwisko oraz dane adresowe wraz z numerem telefonu komórkowego, niezbędne do przesyłki Nagrody.

W przypadku nie wysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.

10. Potwierdzenie otrzymania nagrody Laureat otrzyma w następstwie nawiązania kontaktu w wiadomości prywatnej na Profilu.

11. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 12 poniżej.

12. Z dniem opublikowania Odpowiedzi, o jakim mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią opublikowanej odpowiedzi oraz towarzyszącym jej zdjęciem) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać poczta elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem „Cała radość czytania”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilach, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.

14. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

18. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

19. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

20. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2021 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.