REGULAMIN KONKURSU „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS”

REGULAMIN KONKURSU „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS”
dla bookstagramerek i bookstagramerów

1. Organizatorem konkursu pn. „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwa Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie http://wydawnictwoagora.pl/

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające konto na Instagramie przeznaczone do recenzowania książek, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łącznie:
a) przesłanie na Profil Organizatora umieszczonej jako komentarz do posta krótkiej informacji wyrażającej chęć wzięcia udziału w Konkursie,
b) przesłanie w prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora swojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz numeru telefonu.

5. Do 40 (czterdziestu) Uczestników, którzy jako pierwsi spełnią łącznie dwa warunki wymienione w punkcie 4 powyżej, Organizator prześle przesyłką pocztową po jednym egzemplarzu recenzenckim książki pt. „Katharsis” autorstwa Macieja Siembiedy (dalej jako „Książka”). Egzemplarze recenzenckie zostaną wysłane nie później niż do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

6. Zadanie konkursowe polega łącznie na:
a) napisaniu recenzji Książki (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami),
b) umieszczeniu recenzji na swoim profilu na Instagramie wraz ze zdjęciem Książki w klimacie jak najbardziej zbliżonym do treści powieści,
c) oznaczenie hashtagami #katharsis #maciejsiembieda

7. Zadanie konkursowe należy wykonać do dnia 22 maja 2022 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może wykonać tylko jedno Zadanie konkursowe. Jeśli ten sam Uczestnik zamieści więcej niż jeden wpis konkursowy, za przyjęty do Konkursu uważany będzie wpis opublikowany jako pierwszy.

8. Spośród wpisów konkursowych jury w składzie: przedstawiciel lub przedstawiciele Organizatora oraz Maciej Siembieda – autor książki pt. „Katharsis”, wybierze jeden wpis konkursowy, który uzna za najciekawszy i najbardziej zbliżony do klimatu powieści, wpis ten zostanie nagrodzony nagrodą główną. Ponadto jury konkursowe wybierze cztery wpisy konkursowe, które nagrodzone zostaną jako wyróżnienia.

9. Nagrodami w Konkursie są:
a) nagroda główna: książka pt. „Katharsis” autorstwa Macieja Siembiedy z dedykacją od autora – o wartości 46,99 zł brutto + spacer historyczny z autorem Książki śladami jednego z wątków powieści w Gdyni; nagroda obejmuje koszty dojazdu pociągiem do Gdyni z terytorium Polski oraz koszty noclegu w hotelu – o wartości 900 zł brutto; ze spaceru powstanie nagranie video, w którym zwycięzca/zwyciężczyni będzie mógł/mogła zaprezentować Książkę oraz swój profil na Instagramie; film ze spaceru będzie wyemitowany na profilach Macieja Siembiedy oraz Wydawnictwa Agora.

b) wyróżnienia: książka pt. „Katharsis” autorstwa Macieja Siembiedy z dedykacją od autora – o wartości 46,99 zł zł brutto .

Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora nie później niż do dnia 24 maja 2022 r.

11. Laureaci w terminie pełnych 3 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyłają do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora informację zawierającą potwierdzenie przyjęcia nagrody.
W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury konkursowe w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 8 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.

12. Nagrody w postaci książek wysłane zostaną przez Organizatora na adres korespondencyjny wskazany przez danego Laureata w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 4 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2022 r.

13. Nagroda w postaci spaceru historycznego z autorem Książki w Gdyni może być zrealizowana po uprzednim umówieniu terminu z autorem za pośrednictwem Organizatora, w okresie maj – czerwiec 2022, jednak nie później niż do końca czerwca 2022 r.

14. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika praca konkursowa (recenzja + zdjęcia) jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 15 poniżej.

15. Z dniem zamieszczenia wpisu konkursowego, o jakim mowa w punkcie 6 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się pracą konkursową (recenzja + zdjęcia) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocjaksiazki@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Konkurs Poznaj Świat Katharsis”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.

17. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

18. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).

19. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

20. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

21. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

22. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

23. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.

24. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 kwietnia 2022 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.