Regulamin konkursu “Oszustka”

REGULAMIN KONKURSU „Oszustka”

 1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie, ul. Czerska 8/10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 59944, kapitał zakładowy 46.580.831 złotych, wpłacony w całości, NIP 5260305644. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Instagram.com.
 2. Organizator jest polskim wydawcą książki autorstwa Janelle Brown pt. Oszustka, zwanej w dalszej części Regulaminu „Książką”.
 3. Uczestnikami mogą być osoby spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie serwisu Instagram. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
 4. Celem Konkursu jest wybór 6 (sześciu) najciekawszych prac fotograficznych, nawiązujących kompozycyjnie i stylistycznie do treści Książki, których elementem każdorazowo jest okładka Książki wydanej przez Organizatora.
 5. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w dwóch etapach.
 6. Zgłoszenie udziału w pierwszym etapie Konkursu następuje w taki sposób, że w terminie od 21 lipca godz. 6.00:00 do 2 sierpnia 2021 r. godz. 23:59 uczestnik winien:
  • opublikować na należącym do uczestnika koncie w serwisie instagram.com fotografię konkursową będącą autorską kompozycją przedstawiającą właścicielkę/właściciela konta w stylizacji tj. ubiór i(lub) makijaż i(lub) wystrój wnętrz, nawiązującej do treści Książki, której elementem jest także sama okładka Książki „Oszustka” Janelle Brown, wydanej przez Organizatora (tj. okładka egzemplarza Książki wydanej drukiem na papierze lub okładka e-booka widoczna na ekranie dowolnego urządzenia elektronicznego służącego m. in. do odczytu treści Książki);
  • opatrzyć opublikowaną fotografię hasztagiem #OszustkaJanelleBrownKonkurs i oznaczyć @WydawnictwoAgora

Wszystkie prace fotograficzne spełniające powyższe kryteria biorą udział w pierwszym etapie Konkursu.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę fotografii konkursowych.
 2. Obradujące w dniach 3-4 sierpnia 2021 r. jury składające się z pracowników i współpracowników Wydawnictwa Agora wybierze 6 (sześć) najlepszych fotografii konkursowych kierując się walorami artystycznymi i marketingowymi zgłoszonych utworów. Wyróżnione utwory fotograficzne zostaną opublikowane na profilu Wydawnictwa Agora na portalu instagram.com od 5 sierpnia godz. 12.00 do 12 sierpnia 2021 r. godz. 23:59. Każdej z fotografii zostanie przypisany numer od 1-6, na podstawie którego odbędzie się drugi etap głosowania (patrz punkt 11).
 3. Uczestnicy Konkursu nie mogą w poście zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste, lokować jakichkolwiek produktów, ani promować ugrupowań politycznych. W poście nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm – z zachowaniem powinności wkomponowania w pracy konkursowej okładki Książki), ani wizerunków osób trzecich.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. przesłanie pracy konkursowej) Uczestnik Konkursu oświadcza, że przedstawiony przez Uczestnika utwór jest dziełem oryginalnym, do którego pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
 5. Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony w taki sposób, iż w okresie wskazanym w pkt. 8 użytkownicy portalu instgram.com oddają głosy na sześć wyróżnionych utworów poprzez zostawienie komentarza z numerem zdjęcia, na które głosują. O wynikach Konkursu decyduje ilość głosów oddanych na poszczególne fotografie biorących udział w drugim etapie Konkursu. W przypadku oddania równej liczby głosów na jedna z fotografii o pierwszeństwie miejsc w Konkursie rozstrzygnie jury konkursowe. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu może oddać tylko jeden głos.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na profilu Wydawnictwa Agora w serwisie instagram.com dnia 17 sierpnia 2021 r.
 7. Z dniem ogłoszenia 6 prac konkursowych zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu zgłaszający je uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres do 17 sierpnia 2026 r. do zgłoszonych przez siebie utworów fotograficznych na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie dowolnymi technikami i wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy utworów; (ii) rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych, w taki sposób by każdy miał do nich dostęp w dowolnie wybranych czasie i miejscu za pośrednictwem dowolnego rodzaju urządzeń elektronicznych, w tym także wraz z możliwością pobrania plików elektronicznych zawierających zwielokrotnienie fotografii; (iii) publiczne wystawianie utworu na nośnikach reklamy zewnętrznej; (iv) publiczne odtwarzanie w tym w szczególności w spotach kinowych; (v) emisja i reemisja w materiałach rozpowszechnianych w dowolnego rodzaju nadaniach TV. Organizator nabywa licencję wraz z uprawnieniem do korzystania z utworu konkursowego po jego uprzednim opracowania, kadrowaniu, szparowaniu, zmianie kolorystyki i proporcji, a także łączeniu utworu konkursowego z dowolnego rodzaju utworami, w tym w szczególności z innymi materiałami promocyjnymi Wydawnictwa Agora. W przypadku ujęcia w kadrze swej postaci uczestnik z chwilą wytypowania do drugiego etapu Konkursu udziela zezwolenia na korzystanie ze swego wizerunku w zakresie i na zasadach określonych powyżej. Uczestnik zgłaszający utwór wytypowany do drugiego etapu Konkursu zapewnia ponadto, że jest uprawniony do dysponowania utrwalonymi w fotografii stylizacjami i projektami wnętrz na wymienionych wyżej polach eksploatacji w zakresie zapewniającym Organizatorowi niezakłócone korzystanie z utworów konkursowych.
 8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody:
  • Laureat pierwszego miejsca – autor utworu fotograficznego otrzymującego największą liczbę głosów otrzymuje nagrodę w postaci:
 9. Udziału w profesjonalnej sesji fotograficznej. Sesja odbędzie się w siedzibie Organizatora, w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie szczegółowo ustalonym przez przedstawiciela Organizatora i zwycięskim uczestnikiem pomiędzy 1 a 30 września 2021 r. Organizator zapewnia przygotowanie sesji fotograficznej we własnym Studio, realizowanej przez profesjonalnego fotografika z udziałem makijażystki. Organizator przekaże zwycięzcy co najmniej 10 fotografii będących rezultatem sesji fotograficznej. Z dniem przekazania fotografii Organizator przenosi na zwycięzcę Konkursu autorskie majątkowe prawa do fotografii na wszystkie polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w pkt. 10 Regulaminu. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i ewentualnego zakwaterowania w m. st. Warszawie w związku z udziałem w sesji fotograficznej;
 10. 15 książek z oferty Wydawnictwa Agora;
 11. Kartę podarunkową uprawniającą do zakupów w kulturalnysklep.pl o wartości 100 złotych brutto
 12. Laureat drugiego miejsca otrzyma pakiet 10 książek Wydawnictwa Agora oraz Kartę podarunkową uprawniającą do zakupów na kulturalnysklep.pl o wartości 100 złotych brutto
 13. Laureat trzeciego miejsca otrzyma pakiet 8 książek od Wydawnictwa Agora oraz Kartę Podarunkową uprawniającą do zakupów na kulturalnysklep.pl o wartości 100 złotych brutto
 14. Laureaci miejsc 4, 5 i 6 otrzymają pakiet 5 książek od Wydawnictwa Agora oraz Kartę Podarunkową uprawniającą do zakupów na kulturalnysklep.pl o wartości 100 złotych brutto;
 15. Karta Podarunkowa uprawniająca do zakupów w kulturalnysklep.pl może zostać wykorzystane w terminie do 31.12.2021 r. W przypadku zakupów o wartości przekraczającej wartość kodu uczestnik dopłaci pozostałą część ceny na zasadach ogólnych przewidzianych w regulaminie sklepu. W przypadku dokonania zakupu na kwotę niższą niż wartość kodu, pozostała część kodu może zostać wykorzystana podczas innych zakupów w kulturalny sklepie w okresie ważności karty.
 16. O przyznanych nagrodach Organizator powiadomi laureatów w wiadomościach prywatnych poprzez ich konta na instagram.com.
  Brak możliwości nawiązania kontaktu za pośrednictwem takiego adresu e-mail w terminie do 10 września 2021 r. uprawnia Organizatora do złożenia oświadczenia o wygaśnięciu prawa do nagrody.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie [7] dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: [promocjaksiazki@agora.pl] lub na adres Organizatora: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, WARSZAWA. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.
 18. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 17 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

 

I             Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie, ul. Czerska 8/10.

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

 

II            Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w celu wydania, rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III          Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich  postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Instagram będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć post. Nadto post może zostać usunięty w każdym momencie przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu – w takim przypadku post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez Organizatora Konkursu.

IV           Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.

V            Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych  w celu marketingu bezpośredniego.

VI           Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VII         Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VIII   Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do wydania  nagrody.

IX           Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek – wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU INSTAGRAM.