REGULAMIN KONKURSU „Niepokorny Driver”

REGULAMIN KONKURSU „Niepokorny Driver” Weroniki Jaczewskiej

1. Organizatorem konkursu pt. „Niepokorny Driver”” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym TikTok na profilu Wydawnictwo Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.tiktok.com/@wydawnictwo_agora (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://wydawnictwoagora.pl/regulamin/regulamin-konkursu-niepokorny-driver/
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, których przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być wstępni i zstępni pracowników Organizatora – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest oznaczenie Profilu Organizatora w opublikowanym przez uczestniczka filmiku na Tiktoku, którego tematyka będzie promowała książkę “Niepokorny driver”(dalej jako „Praca konkursowa” lub „Filmik”). Pracę konkursową w formie filmiku opublikowanego publicznie na portalu Tiktok należy opublikować w takim terminie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od dnia 16.11.2022 r. do dnia 23.11.2022r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jeden Filmik. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jeden Filmik lub edytuje Filmik po jego pierwszym opublikowaniu, za przyjęty do Konkursu uważany będzie jedynie Filmik przesłany jako pierwszy i/lub nieuwzględniający edycji.
5. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Wydawnictwa Agora wybierze 2 prace konkursowe, które uzna za najciekawsze, kierując się walorami literackimi przekazanych tekstów (dalej ,,Laureat”). Nagrodą w Konkursie jest książka „Niepokorny driver” oraz box niespodzianka. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu, nie później niż do dnia 25.11.2022 r. ,
7. Laureaci w terminie pełnych 3 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyłają do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
8. Nagrody w postaci książki i boxa niespodzianki wysłane zostaną przez Organizatora na adres korespondencyjny wskazany przez danego Laureata w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 8 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 30 listopada2022 r.
9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 11 poniżej.
10. Z dniem opublikowania filmiku oznaczając Wydawnictwo Agora, o jakim mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanego filmiku) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
11. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Niepokorny driver”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).
14. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
15. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
16. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
17. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
18. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 listopada 2022 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu