REGULAMIN KONKURSU „MINIKONKURS na patronów blogerskich nowej książki Macieja Siembiedy”

REGULAMIN KONKURSU „MINIKONKURS na patronów blogerskich nowej książki Macieja Siembiedy” dla bookstagramerek i bookstagramerów

 1. Organizatorem konkursu pn. „MINIKONKURS na patronów blogerskich nowej książki Macieja Siembiedy” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwa Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie http://wydawnictwoagora.pl/
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające konto na Instagramie przeznaczone do recenzowania książek lub posiadające bloga z kontem na FB lub IG, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
 4. Zadanie konkursowe polega na: przesłaniu na Profil Organizatora umieszczonej jako komentarz do posta odpowiedzi na pytanie „Dlaczego chcesz zostać patronem najnowszej książki Macieja Siembiedy i dlaczego mamy wybrać właśnie Ciebie?”
 5. Zadanie konkursowe należy wykonać do dnia 6 października 2023 roku do godziny 11:59. W ramach Konkursu Uczestnik może wykonać tylko jedno Zadanie konkursowe. Jeśli ten sam Uczestnik zamieści więcej niż jeden wpis konkursowy, za przyjęty do Konkursu uważany będzie wpis opublikowany jako pierwszy.
 6. Spośród wpisów konkursowych jury w składzie: przedstawiciel lub przedstawiciele Organizatora oraz Maciej Siembieda, wybierze pięć wpisów konkursowych, które uzna za najbardziej przekonujące i zawierające najlepszą ofertę patronatu blogerskiego – autorzy tych wpisów zostaną zaproszeni do współpracy przy nowej książce Macieja Siembiedy jako „patroni blogerscy” w ramach której logotypy ich blogów lub profili na IG/FB zostaną umieszczone na okładce nowej książki Macieja Siembiedy.
 7. Nagrodą w Konkursie jest:
  a) tytuł „patrona blogerskiego” najnowszej książki Macieja Siembiedy oraz umieszczenie logotypu bloga na okładce książki oraz w reklamach prasowych, które ukażą się na łamach „Gazety Wyborczej”.
  b) 3 egzemplarze książki objętej patronatem

Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora nie później niż do dnia 9 października 2023 r.

9. Laureaci w terminie pełnych 2 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyłają do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora informację zawierającą potwierdzenie przyjęcia nagrody.
W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury konkursowe w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 6 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.

10. Nagrody w postaci książek wysłane zostaną przez Organizatora na adres korespondencyjny wskazany przez danego Laureata w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 4 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 7 listopada 2023 r.

11. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 15 poniżej.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocjaksiazki@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,, MINIKONKURS na patronów blogerskich nowej książki Macieja Siembiedy”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.

13. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

17. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

18. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

19. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 października 2023 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.