Regulamin konkursu ”Miłość to czasownik”

REGULAMIN KONKURSU „Miłość to czasownik”

 1. Organizatorem konkursu pn. „Miłość to czasownik” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wydawnictwoagora.pl/regulamin-konkursu-milosc-to-czasownik/  .
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesyłanie na Profil Organizatora umieszczonej jako komentarz do posta krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Jaki najpiękniejszy przejaw miłości spotkał cię w życiu?”, składającej się maksymalnie z 1500 znaków łącznie ze spacjami (dalej jako „Praca konkursowa” lub „Odpowiedź”). Pracę konkursową w formie komentarza do posta należy wysyłać w takim czasie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną Odpowiedź. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną Odpowiedź lub zedytuje Odpowiedź po jej pierwszym opublikowaniu, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Odpowiedź przesłana jako pierwsza i/lub nieuwzględniającą edycji.
 5. Spośród nadesłanych Prac konkursowych Olga Kordys-Kozierowska – autorka książki pt. „Miłość to czasownik. Jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej. I na większym luzie” wybierze cztery Odpowiedzi, które uzna za najciekawsze. Historia, która najbardziej chwyci za serce autorkę zostanie nagrodzona nagrodą główną, pozostałe trzy Prace konkursowe zostaną nagrodzone nagrodami dodatkowymi.
 6. Nagrodami w Konkursie są:
 7. a) nagroda główna: książka pt. „Miłość to czasownik. Jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej. I na większym luzie” autorstwa Olgi Kordys-Kozierowskiej z dedykacją o wartości 39,99 zł brutto + voucher na pobyt w luksusowym hotelu w Wiśle obejmujący 3 (trzy) noclegi dla dwóch osób do wykorzystania w terminie do dnia 31 marca 2022 roku o wartości 1600 zł brutto,
 8. b) nagroda dodatkowa: książka pt. „Miłość to czasownik. Jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej. I na większym luzie” autorstwa Olgi Kordys-Kozierowskiej z dedykacją o wartości 39,99 zł brutto.

Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu, nie później niż do dnia 22 lutego 2022 r.
 2. Laureaci w terminie pełnych 3 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyłają do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez autorkę w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
 3. Nagrody w postaci książek wysłane zostaną przez Organizatora na adres korespondencyjny wskazany przez danego Laureta w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 8 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 04 marca 2022 r.
 4. Nagroda w postaci vouchera na pobyt w luksusowym hotelu w Wiśle obejmujący 3 (trzy) noclegi dla dwóch osób wysłana zostanie na adres korespondencyjny wskazany przez Laureata w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 8 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 26 lutego 2022 r.
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 12 poniżej.
 6. Z dniem przesłania komentarza do posta, o jakim mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej odpowiedzi) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Konkurs Miłość to czasownik”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).
 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 13. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 14. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 lutego 2022 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.