REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ Z JAKUBEM KANIĄ”

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ Z JAKUBEM KANIĄ”
dla bookstagramerek i bookstagramerów

1. Organizatorem konkursu pn. „DZIEŃ Z JAKUBEM KANIĄ” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwa Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem [https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA] (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie Organizatora www.wydawnictwoagora.pl pod adresem https://wydawnictwoagora.pl/regulamin/regulamin-konkursu-dzien-z-jakubem-kania/  .
3. Uczestnikami Konkursu mogą być bookstagramerki i bookstagramerzy, prowadzący konto na Instagramie z recenzjami książek, będące jednocześnie osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na Profil Organizatora umieszczonej jako komentarz do posta krótkiej informacji wyrażającej chęć wzięcia udziału w Konkursie wraz z podaniem adresu konta na instagramie,
5. Zadanie konkursowe polega łącznie na:
a) napisaniu charakterystyki postaci Jakuba Kani w oparciu o książki, których jest bohaterem („Kołysanka”, „Kukły”, „Wotum”, „Miejsce i Imię”, „444”)
b) opublikowaniu w dniu 9 lutego (dalej jako „Dzień z Jakubem Kanią”) charakterystyki Jakuba Kani na swoim profilu na Instagramie – w formie posta, stories lub rolki lub we wszystkich tych formach – wraz ze zdjęciem książek, których Jakub Kania jest bohaterem oraz wyobrażonej sylwetki/postaci Jakuba Kani
c) oznaczenie wpisu/wpisów hashtagami #dzieńzjakubemkanią #maciejsiembieda #jakubkania #konkurs #wydawnictwoagora
6. Zadanie konkursowe należy wykonać 9 lutego 2023 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może wykonać kilka wpisów konkursowych tego samego dnia, które będą wtedy uwzględnione w Konkursie łącznie.
7. Spośród wpisów konkursowych jury w składzie: przedstawiciel lub przedstawiciele Organizatora oraz Maciej Siembieda – autor książek o Jakubie Kani, wybierze jeden wpis konkursowy (lub zestaw wpisów z tego samego konta), który uzna za najciekawszy i najbardziej zbliżony do rzeczywiście przedstawionej w książkach Macieja Siembiedy o Jakubie Kani, charakterystyki postaci głównego bohatera- wpis ten (lub zestaw wpisów z tego samego konta) zostanie nagrodzony nagrodą główną. Ponadto jury konkursowe wybierze cztery wpisy konkursowe, które nagrodzone zostaną jako wyróżnienia.
8. Nagrodami w Konkursie są:
a) nagroda główna: spacer historyczny z Maciejem Siembiedą śladami jednego z wątków powieści o Jakubie Kani w Trójmieście; nagroda obejmuje koszty dojazdu pociągiem do Trójmiasta z terytorium Polski oraz koszty jednego noclegu w hotelu dla jednej osoby – o wartości maksymalnie 1 000 zł brutto;
b) wyróżnienia: zestawy książek: „Katharsis” oraz „Kołysanka” autorstwa Macieja Siembiedy z dedykacją od autora – o wartości [93,98] zł brutto .

Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora nie później niż do dnia 17 lutego 2023 r.
10. Laureaci w terminie pełnych 3 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyłają do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora informację zawierającą potwierdzenie przyjęcia nagrody.
W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury konkursowe w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 7 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
11. Nagrody w postaci książek wysłane zostaną przez Organizatora na adres korespondencyjny wskazany przez danego Laureata w wiadomości prywatnej na profilu Facebook Organizatora, w terminie nie później niż do dnia 20 lutego 2023 r.
12. Nagroda w postaci spaceru historycznego z Maciejem Siembiedą w Trójmieście może być zrealizowana po uprzednim umówieniu terminu z autorem za pośrednictwem Organizatora, w okresie marzec – czerwiec 2022, jednak nie później niż do końca czerwca 2023 r.
13. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika praca konkursowa (charakterystyka postaci Jakuba Kani + zdjęcia/wizualizacje) jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 15 poniżej.
14. Z dniem zamieszczenia wpisu konkursowego (lub wpisów konkursowych), o jakim/jakich mowa w punkcie 5 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się pracą konkursową (charakterystyka postaci Jakuba Kani + zdjęcia/wizualizacje) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Dzień z Jakubem Kanią”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
16. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).
18. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
19. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
20. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
21. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
22. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 stycznia 2023 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.