REGULAMIN KONKURSU „20 LAT WYDAWNICTWA AGORA”

REGULAMIN KONKURSU „20 LAT WYDAWNICTWA AGORA”

1. Organizatorem konkursu pt. „20 LAT WYDAWNICTWA AGORA” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001053301, NIP: 5214032891, REGON: 526159087, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilach Wydawnictwa Agora, prowadzonymi przez Organizatora pod adresami https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA oraz https://www.instagram.com/wydawnictwo_agora/ (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://wydawnictwoagora.pl/regulamin/regulamin-konkursu-20-lat-wydawnictwa-agora/
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, posiadające konto na Facebooku lub Instagramie. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, których przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– przesłanie na jeden z Profili Organizatora (Facebook lub Instagram) w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Jakie jest Twoje najbardziej pamiętne wspomnienie związane z Wydawnictwem Agora?
(dalej jako „Praca konkursowa” lub „Odpowiedź”). Pracę konkursową należy dodać w takim terminie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od dnia 03.06.2024 do dnia 10.06.2024 do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną pracę lub edytuje pracę po jej pierwszym opublikowaniu, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Odpowiedź przesłana jako pierwsza i/lub nieuwzględniającą edycji.
5. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Wydawnictwa Agora wybierze 3 odpowiedzi konkursowe (1 nagroda główna + 2 wyróżnienia), które uzna za najbardziej poruszające i skłaniające do refleksji (dalej ,,Laureat”). Nagrodą Główną w Konkursie jest: pięć wybranych książek z oferty Wydawnictwa Agora, trzy kody na darmowe ebooki/audiobooki Wydawnictwa Agora na publio.pl, karta podarunkowa o wartości 100 zł do zrealizowania na kulturalnysklep.pl, podwójne zaproszenie na dowolny seans filmowy w wybranym kinie Helios, od Wytwórni Agora Muzyka winyl „Kukulska MTV Unplagged” i winyl „Chłopi” oraz podwójne zaproszenie na festiwal muzyczny ze sceną Agora Muzyka „Łap Oddech” w Krakowie 7 września 2024r. Nagrodą za wyróżnienie nr 1 są: trzy wybrane książki z oferty Wydawnictwa Agora, kod na darmowy ebook/audiobook Wydawnictwa Agora na publio.pl, karta podarunkowa o wartości 50 zł do zrealizowania na kulturalnysklep.pl, podwójne zaproszenie na dowolny seans filmowy w wybranym kinie Helios, od Wytwórni Agora Muzyka winyl „Kukulska MTV Unplagged”. Nagrodą za wyróżnienie nr 2 są: trzy wybrane książki z oferty Wydawnictwa Agora, kod na darmowy ebook/audiobook Wydawnictwa Agora na publio.pl, karta podarunkowa o wartości 50 zł do zrealizowania na kulturalnysklep.pl, podwójne zaproszenie na dowolny seans filmowy w wybranym kinie Helios, od Wytwórni Agora Muzyka winyl „Chłopi”. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilach Organizatora (Facebook/Instagram) po zakończeniu Konkursu, nie później niż do dnia 12.06.2024
7. Laureat w terminie pełnych 3 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyła do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny i adres e-mail. W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.
8. Nagrody w postaci książek, winyli i voucherów do kina zostaną wysłane przez Organizatora na adres korespondencyjny wskazany przez danego Laureata w wiadomości, o jakiej mowa w punkcie 7 powyżej, w terminie nie później niż do dnia 20.06.2024 r. Karty podarunkowe i kody na ebooki/audiobooki zostaną wysłane na wskazany przez danego Laureata adres mailowy.
9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 10 poniżej.
10. Z dniem przesłania komentarza pod postem, o jakim mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej odpowiedzi) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
11. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@agora.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem „KONKURS 20 LAT WYDAWNICTWA AGORA.” Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w (00-732) Warszawie, ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).
14. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
15. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
16. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
17. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
18. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.06.2024 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.