13 czerwca 2019

Premiera książki i wernisaż wystawy poświęcony Oldze Krzyżanowskiej

Relacja z premiery książki i wernisażu wystawy „Olga Krzy­ża­now­ska (1929-2018). Trzy por­trety”

Udostępnij post

W 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku ukazała się książka „Olga, córka Wilka”, opowieść o Oldze Krzyżanowskiej, lekarce, społeczniczce, działaczce demokratycznej opozycji w PRL, która w wolnej Polsce była posłanką na Sejm RP, senatorem, wicemarszałkiem Sejmu X i II kadencji. Premiera książki towarzyszyła wernisażowi wystawy „Olga Krzy­ża­now­ska (1929-2018). Trzy por­trety”, którą w ramach Święta Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści można oglądać do 30 wrze­śnia 2019 r. w Ratuszu Głównego Miasta Gdańsk.

Jak podaje kurator wystawy, Janusz Marszalec z Muzeum Gdańska, zamia­rem orga­ni­za­to­rów było prze­ła­ma­nie ste­reo­typu postrze­ga­nia jej boha­terki poprzez syl­wetkę jej ojca, legen­dar­nego gene­rała „Wilka”. Chcemy zwró­cić uwagę na kobiety, które wycho­wały i ukształ­to­wały przy­szłą lekarkę i poli­tyk. Dla­tego poznamy też „dok­tor Josek”, Janinę Krzy­ża­now­ską, któ­rej wojenne losy były nie mniej dra­ma­tyczne niż losy „Wilka”. Poznamy sio­stry Janiny: Mag­da­lenę i Halę z Łopiń­skich, kobiety silne i nie­za­leżne. – mówi Janusz Mar­sza­lec. 

Szerzej o nie­zna­nych dotąd posta­ciach i histo­riach związanych z Olgą Krzyżanowską opo­wiedzieli pod­czas wer­ni­sażu przy­ja­ciele i rodzina, córka bohaterki – Magda Krzyżanowska-Mierzewska, współautorka wraz z Aldoną Wiśniewską książki „Olga, córka Wilka” oraz znana reportażystka Mał­go­rzata Szej­nert i Jacek Tay­lor.

Informacje o wystawie:

  • Kiedy: do 30 wrze­śnia 2019 r.; pn. 10:00–13:00, wt.- so. 10:00-18:00, nd. 11:00-18:00
  • Miej­sce: Wielka Sala Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w Gdań­sku  
  • Wstęp: bez­płatny w ponie­działki, płatny (w cenie biletu do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta) w pozo­stałe dni tygo­dnia: 12 zł nor­malny / 6 zł ulgowy / 20 zł rodzinny

Więcej informacji na stronie Muzeum Gdańska 

Fot. Anna Maria Biniecka

Zamów książkę