KONKURS

Regulamin konkursu ”Silne jak Susan”

Regulamin konkursu ”Silne jak Susan” Organizatorem konkursu pt. „Silne jak Susan” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród w Konkursie jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na profilu Wydawnictwo Agora (dalej jako „Profil”) – https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie wydawnictwoagora.pl. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do… czytaj dalej >>

Regulamin konkursu ”Garderoba”

Regulamin konkursu ”Garderoba” Organizatorem konkursu pt. „Garderoba” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród w Konkursie jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na profilu Wydawnictwo Agora (dalej jako „Profil”) – https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie wydawnictwoagora.pl. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności… czytaj dalej >>

Regulamin konkursu ”Białe płatki, złoty środek”

Regulamin konkursu ”Białe płatki, złoty środek”   Organizatorem konkursu pt. „Białe płatki, złoty środek” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród w Konkursie jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na profilu Wydawnictwo Agora (dalej jako „Profil”) – https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie wydawnictwoagora.pl. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby… czytaj dalej >>

Regulamin konkursu “Oszustka”

REGULAMIN KONKURSU “Oszustka” Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie, ul. Czerska 8/10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 59944, kapitał zakładowy 46.580.831 złotych, wpłacony w całości, NIP 5260305644. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Instagram.com. Organizator jest polskim wydawcą książki autorstwa Janelle Brown pt. Oszustka, zwanej w dalszej części Regulaminu „Książką”. Uczestnikami mogą być osoby spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie serwisu Instagram. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa. Celem Konkursu jest wybór 6 (sześciu) najciekawszych prac fotograficznych, nawiązujących kompozycyjnie i stylistycznie do treści… czytaj dalej >>